ประกาศ
เลขคำสั่ง ชื่อเรื่อง วันที่ลง
22/2563 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ศบ 12 พฤศจิกายน 2563
23/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการความรู้ 12 พฤศจิกายน 2563
24/2563 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 12 พฤศจิกายน 2563
25/2563 แต่งคั้งคณะทำงานจิตอาสา 904 ของ ศบ 12 พฤศจิกายน 2563
26/2563 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2563
การรับสมัคร การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด 14 ตุลาคม 2563
13/2563 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2563
10/2563 คำสั่งแต่งตั้งทีมผู้ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการบิน ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2563
6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 15 พฤษภาคม 2563
ดศ. 0310/1005 การลงเวลาปฎิบัติราชการ 28 สิงหาคม 2562
ดศ. 0310/1058 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 8 ตุลาคม 2561
ประกาศ ฉบับที่ 1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019:COVID-19) 18 มีนาคม 2563
4/2563 แต่งตั้งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลอุตุนิมวิทยา 13 เมษายน 2563
3/2563 ยกเลิกและแต่งตั้งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน 2563
2/2563 แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฎิบัติ (CoP) 29 มกราคม 2563
1/2563 ยกเลิกและแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) และผู้ความคุมเอกสาร (DCC) 21 มกราคม 2563