Met Online

การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ถ้ายังไม่มีรหัสให้สมัครสมาชิกก่อน สมัครสมาชิก

ติดต่อขอรับบริการข้อมูลได้ที่
E-mail : center_kk@metnet.tmd.go.th
โทร.0-4346-8246

- แบบฟอร์มการขอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
- แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(เพื่อปรับปรุงการให้บริการกรุณากรอกแบบสำรวจฯ)